Hem       Om Resenärsforum       Kontakt       Bli medlem       Länkar       Arkiv       Kalendarium       Reseplanering   
     Verksamheten         Organisation   

Verksamhet

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer.

Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Vi samverkar med lokala pendlarföreningar.

· Resenärsforum anordnar diskussioner och seminarier kring aktuella ämnen.
· Resenärsforum uppvaktar beslutsfattare och trafikföretag angående nödvändiga eller önskvärda förbättringar.
· Resenärsforum studerar utredningar och lämnar remissyttranden, mest på riksnivå.
· Resenärsforum tar fram rapporter kring aktuella frågor.
· Resenärsforum medverkar i debatter och konferenser för att säkerställa att resenärernas synpunkter kom mer med i planeringen.
· Resenärsforum stöder lokala föreningar
· Resenärsforum är medlem i Sveriges Konsumentråd och EPF (European Passengers' Federation)

Det ska vara enkelt och attraktivt att färdas med tåg och buss. Alla kollektiva färdmedel ska vara lätt tillgängliga, nära bostad, arbete och besöksplatser. Tillräcklig turtäthet, komfort, lätta byten och tillräcklig service är nödvändiga.

Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv att den kan tillgodose merparten av alla resbehov. Det är bilen som är kompletterande till kollektivtrafiken, inte tvärtom. Bilen bör användas för udda resbehov inom tätorter eller i glesbygder.

Genom en hållbar kollektivtrafik med hög kvalitet kan samhällets välfärd förbättras, både för enskilda personer och för samhället i stort.

Ett enskilt medlemskap i Resenärsforum kostar 200 kr per år. Medlemskapet ger möjlighet att delta i och följa debatter och seminarier i för kollektivtrafiken aktuella ämnen, att ta del av aktuell forskning och pågående politiska debatter inom kollektivtrafikens område. Man blir medlem genom att sätta in 250 kr på Resenärsforums plusgiro eller bankgiro.

Även pendlargrupper och regionala resenärsorganisationer kan bli medlemmar, liksom ideella organisation kan bli stödjande medlem, kommuner och lokala fackföreningar och kommersiella företag och fackföreningar på riksnivå. Avgift för dessa samarbetsparter eller medlemmar överenskommes.

Alla medlemmar får ett digitalt Nyhetsbrev från Resenärsforum fem-sex gånger per år.

För mer information kontakta gärna föreningens
generalsekreterare Kurt Hultgren, mobil 0707-88 44 77,
e-post kurt.hultgren@resenarsforum.se
eller föreningens ordförande Christina Axelsson, mobil 070-574 48 74


www.resenarsforum.se(2014-04-06)

Mer information:
resenärsforums verksamehtsplan 2014 och 2015